NGHIỆP ĐOÀN PHÍ CỦA UDW


Lệ phí nghiệp đoàn dùng vào việc xây dựng quyền lực và đạt công lý cho người lao động và gia đình của chúng ta — tại Thủ Đô và trong cả các cộng đồng địa phương.

Cách tính nghiệp đoàn phí của quí vị


Nghiệp đoàn phí UDW là 3,5% trên tổng số tiền lương hàng tháng với mức tối thiểu là 20 đô la và tối đa là 49 đô la. Qui trình này đã được thông qua vào năm 2021 và được thực hiện trong khoảng thời gian là 4 năm.

Chọn quận:
Giờ hàng tháng:

Lưu ý: đây chỉ là ước tính về lệ phí hàng tháng mà không kể lương giờ phụ trội / hoặc các điều chỉnh khác có thể ảnh hưởng đến lương của quí vị. Mọi thắc mắc về lệ phí chính xác, xin vui lòng gọi cho Trung tâm Quyền lợi Hội viên tại 1-800-621-5016.

Những thành quả chúng ta đã đạt được


Khi bắt đầu thành lập nghiệp đoàn hơn 40 năm trước, chúng ta đã đặt ra một mục tiêu rõ ràng và không nhân nhượng: là cải thiện cuộc sống của nhân viên chăm sóc IHSS, người bệnh, gia đình và cộng đồng của chúng ta. Cùng nhau đoàn kết, chúng ta đã đạt được thắng lợi:

Quyền thương lượng tập thể

Lương làm thêm giờ

Trả tiền nghỉ bệnh

Tiến trình đạt đến mức lương tối thiểu 15 mỹ kim/giờ

Trả lương di chuyển và thời gian chờ đợi khám bệnh

Chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng và điền bảng chấm công điện tử giúp chúng ta được thanh toán nhanh hơn

PPE và trang thiết bị y tế cho nhân viên chăm sóc trong đại dịch COVID-19

Chấm dứt cắt giảm giờ IHSS

Nghiệp đoàn phí giúp chúng ta tranh đấu cho những gì


sóc IHSS, người bệnh, gia đình và cộng đồng của chúng ta. Đây là những gì chúng ta đang tranh đấu cho:

  • Lương IHSS cao hơn
  • Quyền thương thuyết IHSS trên toàn tiểu bang, không phải thương thuyết từng quận một
  • Mở thêm tiếp cận bảo hiểm y tế chu đáo cho gia đình
  • Bảo đảm hưu trí
  • Một tương lai nơi mọi người đều có sự chăm sóc cần thiết và mọi nhân viên chăm sóc đều được trả lương cao
  • Dịch vụ chăm sóc y tế dài hạn cho tất cả mọi người

Quí vị vẫn còn thắc mắc về nghiệp đoàn phí?

Hãy gọi cho Trung tâm Quyền lợi Hội viên tại 1-800-621-5016 và chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp quí vị!


Quí vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua phương tiện truyền thông xã hội!